• Инфрачервени камери:

IR излъчването

е електромагнитно лъчение, заемащо спектралната област между червения край на видимия спектър (с дължина
на вълната λ = 0,74 μm) и микровълновото лъчение
(λ ~ 1000 μm).

Диапазонът на IR излъчването се дели на три поддиапазона:
  • Късовълнова област:
    λ = 0,74-2,5 μm
  • Средновълнова област:
    λ = 2,5-50 μm
  • Дълговълнова област:
    λ = 50-1000 μm

    Всички обекти, имащи температура над температурата на абсолютната нула
    (-273.15°С), излъчват в IR спектър, като дължината на вълната и интензивността зависят пряко от температурата на излъчваното тяло.
    Именно този ефект се използва в IR диагностика, като специализираната апаратура визуализира данните във видимия спектър.  • Инфрачервената термография

    дава изключително ценна информация в редица области, в които на база на проявяващите се температурни аномалии може да се направи извод за правилното функциониране и прогнозиране на евентуални аварии, с оглед предотвратяването им при различни пещи, топло, газо и електропроводи, механизми, машини, или техни възли и детайли:
  • Електрически уредби;
  • Превантивна диагностика;
  • Обследване на енергийната ефективност;
  • Химическа, металургична, леярска промишленост;
  • Неразрушителен контрол и диагностика;
  • Хуманна и ветеринарна диагностика;
  • Военното дело и сигурност;
  • Огнеборството, биология, както и много други.  • Нашите специалисти

    са с изключително богат опит, натрупан от внедряването на първите IR камери през далечната 1989 г. до днес.
    Минтехинвест ООД провежда термографски изследвания както на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, така и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция.

    Основната задача на обследването в промишлените предприятия е създаване на досие на съответния обект и предотвратяване на производствени аварии, водещи до повишени разходи за ремонт, сравнено с плановото отстраняване на потенциалните опасности.

    Термографското изследване на промишлени, жилищни и обществени сгради дава изключително ценна базова информация за извършване на икономически обоснован комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.    IRI
    Infrared Inspection

    © Минтехинвест ООД
    Заявки:
    Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
    Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

    Web-desing by

    @lvis