• Инфрачервени камери:

IR излъчването

е електромагнитно лъчение, заемащо спектралната област между червения край на видимия спектър (с дължина
на вълната λ = 0,74 μm) и микровълновото лъчение
(λ ~ 1000 μm).

Диапазонът на IR излъчването се дели на три поддиапазона:
 • Късовълнова област:
  λ = 0,74-2,5 μm
 • Средновълнова област:
  λ = 2,5-50 μm
 • Дълговълнова област:
  λ = 50-1000 μm

  Всички обекти, имащи температура над температурата на абсолютната нула
  (-273.15°С), излъчват в IR спектър, като дължината на вълната и интензивността зависят пряко от температурата на излъчваното тяло.
  Именно този ефект се използва в IR диагностика, като специализираната апаратура визуализира данните във видимия спектър. • Инфрачервената термография

  дава изключително ценна информация в редица области, в които на база на проявяващите се температурни аномалии може да се направи извод за правилното функциониране и прогнозиране на евентуални аварии, с оглед предотвратяването им при различни пещи, топло, газо и електропроводи, механизми, машини, или техни възли и детайли:
 • Електрически уредби;
 • Превантивна диагностика;
 • Обследване на енергийната ефективност;
 • Химическа, металургична, леярска промишленост;
 • Неразрушителен контрол и диагностика;
 • Хуманна и ветеринарна диагностика;
 • Военното дело и сигурност;
 • Огнеборството, биология, както и много други. • Нашите специалисти

  са с изключително богат опит, натрупан от внедряването на първите IR камери през далечната 1989 г. до днес.
  Минтехинвест ООД провежда термографски изследвания както на машини, агрегати и отделни техни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, така и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция.

  Основната задача на обследването в промишлените предприятия е създаване на досие на съответния обект и предотвратяване на производствени аварии, водещи до повишени разходи за ремонт, сравнено с плановото отстраняване на потенциалните опасности.

  Термографското изследване на промишлени, жилищни и обществени сгради дава изключително ценна базова информация за извършване на икономически обоснован комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.  IRI
  Infrared Inspection

  © Минтехинвест ООД
  Заявки:
  Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
  Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

  Web-desing by

  @lvis