• Инфрачервени камери:За индустрията

Основният принцип при управление на едно индустриално предприятие, независимо от бранша и размера му е минимизиране на разходите (особено непредвидените), избягване на аварийни ситуации, които освен, че по правило са опасни за живота и здравето на персонала, водят до загуби от престои, аварийни ремонти (които са по-скъпи от плановите ремонти) и оттам понякога драматично намаляване на рентабилността.

За избягване на аварийни ситуации, обикновено се извършват планови ремонти, изразяващи се в планова подмяна на части, или цели възли от оборудването. Честотата на плановите ремонти се определя от работните часове, за които производителят на конкретната част гарантира, като понякога се стига до подмяната й, без да е използван изцяло оставащия работен ресурс. Статистиката показва, че при този подход над 50% от техническото обслужване се извършва без фактическа необходимост. Като добавка, в повечето случаи надеждността не се повишава, поради дефекти и проблеми, възникващи след разглобяване на съответния агрегат в резултат на преждевременен планов ремонт.

С развитието на техническите методи и средства за неразрушителен контрол се създадоха предпоставки за въвеждана на принципно нов подход, позволяващ диагностициране на състоянието на обследвания агрегат, или отделни негови възли. В резултат на информацията, която се събира по хода на експлоатацията на даден обект в процеса на нормалната му работа, се събира информация за състоянието му, която позволява на техническите служби да направят точен план за бъдещи ремонти, при които да бъдат сменени части, или възли от оборудването, за които има обективни данни, че тяхното поведение приближава границите, в които се гарантира, че ще функционират безотказно. При този подход ремонтите се извършват в зависимост от реалното състояние на обследваният обект. В допълнение, в резултат от прилагането на този принципно нов подход:
 • Ръководителите на индустриалния обект получават както данни за текущото състояние на оборудването, така и информация за изменението на параметрите му по хода на експлоатацията му.
 • Събирането на тази информация е в реално време и не е свързана с прекъсване на нормалния технологичен процес, инсталиране на допълнителни датчици, уреди и др.
 • Създават се предпоставки за съкращаване на експлоатационните разходи, в резултат на гъвкаво планиране на текущите и планови ремонти.
 • Създава се ясна картина за характера и обема на предстоящите ремонтни работи и плануване на доставките на съответните резервни части.
 • Дава се възможност за точно съставяне на коректна дефектна ведомост при предстоящи ремонти, както и за обективен контрол на качеството на изпълнение на съответния ремонт.
 • Намаляване на субективния фактор при оценката на обслужването на оборудването, което в крайна сметка повишава отговорността на персонала по хода на експлоатацията му.

  Какво получавате:
 • Реална температурна картина на обследвания обект;
 • Резултати в реално време при непрекъснат режим на работа на обекта;
 • Документирано състояние на агрегата във времето;
 • Прогнозиране на бъдещото поведение на агрегата според натрупаните данни (при регулярно измерване);
 • Предвидимост на очакваните ремонти (възможност за планиране на базата на експертна оценка);
 • Възможност за гъвкаво управление на доставките на резервни части;
 • Коректно задаване на вид и обем на ремонтната дейност и обективна оценка на качеството на извършения ремонт.

  Тъй като инвестицията в IR камери често е твърде голяма и е икономически неоправдана за една компания, ние предлагаме разнообразни услуги, свързани и термографска диагностика в различни сфери на индустрията и бита, както и различни гъвкави схеми за абонаментно обслужване, в зависимост от конкретните нужди на всеки клиент. • IRI
  Infrared Inspection

  © Минтехинвест ООД
  Заявки:
  Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
  Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

  Web-desing by
  @lvis