• Инфрачервени камери:За технологията на термовизията

Методът за неразрушаващ контрол с помощта на инфрачервена (IR) камера се прилага все по активно в строителната индустрия, както за контрол на разнообразни технологични процеси, диагностика на машини и агрегати, както и за отделни техни възли и части. Обследването позволява на инвеститорите и инженерите по поддръжка да създават енергоефективни обекти и да предотвратяват извънпланово спиране на производствения процес, чрез избягване на аварии. Обследването с IR камера дава ценна информация, на базата на която се могат да бъдат оценени характеристиките на ограждащите конструкции, да се локализират и отстранят скритите дефекти, което води до повишаване на качеството и съответно на цената на обекта.

Термографският метод на контрол притежава редица преимущества, в сравнение с другите методи- той позволява оперативно и мобилно да се извърши обследване на ограждащите конструкции посредством безконтактен и неразрушаващ способ, ненарушаващ пригодността на зданията и съоръженията. Обследването не изисква специална подготовка на обекта, без евакуация на хора, или нарушаване на ритъма на производствения процес. Необходимите данни се получават бързо и нагледно във вид на термографски изображения с обозначени проблемни зони.

Термографската снимка на повърхността позволява оперативно да се определят зоните с утечки на топлина, невидими за човешкото око, да се открият проблемите, свързани с повишена топлопроводност и въздухопроницаемост, дефекти на топлоизолацията, локализиране на точки на оросяване и др. Областите на приложение на термографските камери са многобройни- от проверка на качеството на монтаж на прозорци и врати, до проверка на експлоатационните характеристики на цялото здание, независимо от неговия вид и предназначение.

Нашите специалисти са с изключително богат опит, натрупан от внедряването на първите IR камери през далечната 1989 г. до днес. Минтехинвест ООД провежда термографски изследвания както на машини, агрегати и отделни текни възли, пещи, енергийни котли в промишлеността, така и на жилищни и обществени сгради в момента на експлоатацията им и след реконструкция. Основната задача на обследването в промишлените предприятия е създаване на досие на съответния обект и предотвратяване на производствени аварии, водещи до повишени разходи за ремонт, сравнено с плановото отстраняване на потенциалните опасности. Термографското изследване на промишлени, жилищни и обществени сгради дава изключително ценна базова информация за извършване на икономически обоснован комплекс от действия за намаляване на топлинните загуби, водещо до намаляване на разходите за отопление.

Термографското обследване защитава интересите на собствениците, инвеститорите и предприемачите.
Купуването на "котка в чувал" при придобиване на жилище, или търговски обект не е добра идея, но понякога се налага. Често съществуващите скрити дефекти се изявяват в процеса на експлоатация. Несъблюдаването на нормите за топлинни загуби при проектирането и строителството на сградите води до преразход на енергия до 40% , необходима за допълнително отопление. При устойчивата тенденция за поскъпване на енергоносителите, всяка проблемна зона е невидима фуния за изтичане на пари: разходи за допълнително отопление, охлаждане, бъдещ ремонт. Термографското изследване дава на бъдещия собственик възможност своевременно да предяви претенции към предприемача, да формулира изискванията си по отстраняване на недостатъците, или понижаване на цената на обекта. От друга страна, то би помогнало на продавача на качествена недвижима собственост да подготви икономически обоснована аргументирана цена на даден обект и да повиши интереса на купувачите.

Термовизионното обследване е икономически изгодно.
Огромната част от собствениците днес надплащат за неоправдани топлинни загуби, за причините за които даже не се и досещат. Повече от 30% от топлинните загуби на сградите и съоръженията е в резултат на дефекти на външната им конструкция.
Термовизионната диагностика позволява:
 • Да се локализира проблемната зона;
 • Да се види загубата на енергия "в числа";
 • Да се вземе технически и икономически грамотно решение.

  Термографското обследване е основна гаранция на предприемачите
  С помощта на термовизионното заснемане, предприемачът може на демонстрира на възложителя високото качество на работата си, което се отразява положително на репутацията му. Ръководителите на строителни фирми поръчват термовизионно обследване, за да оценят обективно обема на работата, да избегнат възможни проблеми, а на стадия на подписване на договор, да коригират сметната стойност.

  Областите на приложение на IR камери са изключително разнообразни- от дефектометрия до оптимизация на бюджета за ремонт и реконструкция.
  Цената, платена за термографско обследване е несъпоставимо по-малка, в сравнение с икономисаните средства. • IRI
  Infrared Inspection

  © Минтехинвест ООД
  Заявки:
  Тел.: +359 88 8550 170 e-mail: t.mintov@mti-bg.com
  Технически консултации и поддръжка: e-mail: support@mti-bg.com

  Web-desing by
  @lvis